Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi wyciąg najważniejszych informacji o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz postępowaniu reklamacyjnym w sklepie internetowym METKA PREMIUM.
 2. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego METKA PREMIUM pod adresem www.metkapremium.pl (dalej jako Regulamin)
 3. W przypadku rozbieżności w treści niniejszego dokumentu z Regulaminem, pierwszeństwo mają zapisy i postanowienia Regulaminu.
 4. Dane kontaktowe do obsługi zwrotów oraz reklamacji:
Adres korespondencyjny (zwroty, reklamacje)ul. Beskidzka nr 30 lok. 2C, 30-611 Kraków
Adres mailowy (zwroty, reklamacje)sklep@metkapremium.pl
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Metka Premium o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.metkapremium.pl
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Metka Premium zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Metka Premium został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Metka Premium może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Metka Premium dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient jest zobowiązany do odesłania do Metka Premium Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Adres do wysyłki wskazany jest w tabeli w Informacjach ogólnych powyżej.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru z wszelkimi metkami z oznaczeniem identyfikującym markę Metka Premium (napis lub oznaczenie graficzne Metka Premium).
 10. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Metka Premium i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 1. Postępowanie Reklamacyjne i rękojmia za wady fizyczne Towaru.
 1. Metka Premium zobowiązana jest do dostarczenia Towaru zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie.
 2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Metka Premium z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona.
 3. Z uwagi na charakter Towaru (wyselekcjonowana odzież używana, używane akcesoria, używana biżuteria, używane obuwie), Metka Premium zastrzega, iż Towary mogą posiadać wady fizyczne w chwili składania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Wszelkie wady ujawnione przez Metka Premium w opisie lub na zdjęciach prezentujących Towar na stronie Sklepu zwalniają Metka Premium z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Konsumentów – jako znane Klientowi w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W pozostałych przypadkach ujawnienia wad fizycznych, odpowiedzialność Metka Premium zostaje ograniczona do 1 (jednego) roku od dnia wydania Towaru Klientowi.
 4. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem adresu mailowego sklep@metkapremium.pl
 5. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest wysłać do Metka Premium Towar podlegający reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Metka Premium, Klient przekazuje Towar wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w momencie złożenia reklamacji. Adres do wysyłki wskazany jest w tabeli w Informacjach ogólnych powyżej.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Metka Premium reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady, Towaru i potwierdzenia jego zakupu.
Top
X