Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego METKA PREMIUM

 1. Podstawa prawna
    1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

    2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

    3. Ustawa Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Metka Premium funkcjonującym za pośrednictwem www.metkapremium.pl prowadzonym przez Małgorzatę Kózkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Kózka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „METKA”, ul. Beskidzka, nr 30, lok. 2C, 30-611 Kraków, NIP: 5492388566.

 2. Dane kontaktowe do Metki Premium:

 • Adres korespondencyjny

(zwroty, reklamacje, ochrona danych osobowych):

ul. Beskidzka nr 30 lok. 2C, 30-611 Kraków

 • Adres mailowy

(zwroty, reklamacje, ochrona danych osobowych):

sklep@metkapremium.pl

 • Telefon kontaktowy

(czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-18.00, za wyjątkiem ustawowo dni wolnych od pracy i świąt):

+48 790 770 852

 1. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Metka Premium – sklep internetowy prowadzony przez Małgorzatę Kózkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Kózka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „METKA”, ul. Beskidzka, nr 30, lok. 2C, 30-611 Kraków, NIP: 5492388566,

 2. Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień na produkty, znajdujące się pod adresem www.metkapremium.pl,

 3. Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną), w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i  co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 4. Towar – towar, na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,

 5. Regulamin – niniejszy regulamin,

 6. Polityka prywatności – zasady i sposób przetwarzania danych osobowych Klienta w związku ze złożeniem Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży oraz w związku ze stosowaniem polityki cookies,

 7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Metki Premium, za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,

 8. Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do paragonu/faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia,

 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Metka Premium Umowę Sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem, że do ww. osób stosuje się odpowiednio wyłącznie przepisy w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 1. Czas dostawy – czas, w którym Zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu,

 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Małgorzatą Kózką a Klientem, na mocy której Małgorzata Kózka sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient  zobowiązuje się zapłacić Małgorzacie Kózce cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie,

 1. Warunki składania Zamówień

    1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

    2. Sklep prowadzi działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a Towary prezentowane w Sklepie dostarczane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    3. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.

    4. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem formularzy Zamówienia dostępnych na stronie internetowej www.metkapremium.pl. Złożenie Zamówienie nie wymaga zarejestrowania się ani założenia jakiegokolwiek konta a Zamówienie składa się jako gość. Klient nie może jednak złożyć Zamówienia anonimowo lub pod pseudonimem.

    5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient zobowiązany jest do:

 1. dodania Towaru do Koszyka i wypełnienia wszystkich pól formularza Zamówienia,

 2. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów,

 3. potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „kupuję i płacę” lub „zakup z obowiązkiem zapłaty” lub w inny podobny przycisk dostępny w Sklepie.

    1. Po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę” lub „zakup z obowiązkiem zapłaty” lub w inny podobny przycisk dostępny w Sklepie, Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za Zamówienie.

    2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. O terminie zapłaty decyduje wpływ i zaksięgowaniu środków na konto Metka Premium.

    3. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych (w tym adresu dostawy) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich prawidłowość i prawdziwość.

    4. Metka Premium zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Metka Premium co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Metka Premium. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Metka Premium na podjęcie kontaktu z Klientem, Metka Premium udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta. Wszelkie terminy wskazane w niniejszym Regulaminie dotyczące realizacji Zamówienia ulegają wydłużeniu o czas weryfikacji prawdziwości podanych danych osobowych.

    5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Metka Premium przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia wraz z informacjami wynikającymi z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia, Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą.

    6. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

    7. Metka Premium udostępnia następujące metody płatności:

a) za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy 26 1020 2892 0000 5402 0503 7777 

    1. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

 1. Usługa Pocztex ( odbiór w automacie, punkcie lub doręczenie pod adres).

 2. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Beskidzkiej nr 30, lok. 2C w Krakowie.

    1. Koszty dostawy Towaru:

 1. Koszt dostawy realizowanej za pośrednictwem Pocztexu wynosi z opcją automat 9 zł, z opcją Punkt 9 zł oraz z opcją doręczenie pod adresem 11 zł.

 2. W przypadku Odbioru osobistego, koszt dostawy jest bezpłatny.

    1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych.

    2. Sklep informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Sklep może nie wystawiać paragonów fiskalnych w przypadku sprzedaży Towarów, za które płatność następować będzie przelewem na konto Metka Premium.

 1. Zasady realizacji Zamówień

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się, z zastrzeżeniem pkt 2, po zaksięgowaniu wpłaty należności za Zamówienie (cena Towaru oraz płatności dodatkowych) na koncie Metka Premium.

 2. Zamówienia złożone od piątku od godziny 10.00 do poniedziałku do godziny 10.00 realizowane będą najwcześniej w poniedziałek od godziny 12.00.

 3. Metka Premium zastrzega, że Czas dostawy Zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Metka Premium.

 4. Wysyłka Zamówienia nastąpi w terminie 48 h od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Metka Premium.

 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 6. Klient może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego nadania przez Metka Premium jedynie po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym 790 770 852 lub pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@metkapremium.pl

 7. Za termin realizacji świadczenia uznaje się termin przekazania Towaru Klientowi. Z momentem wydania Towaru Klientowi, na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością Towaru.

 8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Metka Premium zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Klienta zaliczki, w szczególności w razie Zamówienia większej ilości danego Towaru.                                         

 9. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta z jego winy jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki do Metka Premium.

 1. Zasady bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:

 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

 3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,

 4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści.

 1. Metka Premium zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Metka Premium o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.metkapremium.pl

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Metka Premium zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Metka Premium został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Metka Premium może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Metka Premium dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Klient jest zobowiązany do odesłania Metka Premium Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru z wszelkimi metkami z oznaczeniem identyfikującym markę Metka Premium (napis lub oznaczenie graficzne Metka Premium).

 10. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Metka Premium i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

 1. Postępowanie Reklamacyjne i rękojmia za wady fizyczne Towaru.

    1. Metka Premium zobowiązana jest do dostarczenia Towaru zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie.

    2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Metka Premium z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona.

    3. Z uwagi na charakter Towaru (wyselekcjonowana odzież używana, używane akcesoria, używana biżuteria, używane obuwie), Metka Premium zastrzega, iż Towary mogą posiadać wady fizyczne w chwili składania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Wszelkie wady ujawnione przez Metka Premium w opisie lub na zdjęciach prezentujących Towar na stronie Sklepu zwalniają Metka Premium z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Konsumentów – jako znane Klientowi w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W pozostałych przypadkach ujawnienia wad fizycznych, odpowiedzialność Metka Premium zostaje ograniczona do 1 (jednego) roku od dnia wydania Towaru Klientowi.

    4. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem adresu mailowego sklep@metkapremium.pl

    5. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest wysłać do Metka Premium Towar podlegający reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Metka Premium, Klient przekazuje Towar wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w momencie złożenia reklamacji.

    6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Metka Premium reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady, Towaru i potwierdzenia jego zakupu.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych:

    1. połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps);

    2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

    3. korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

    4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 1. Ochrona danych osobowych.

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.metkapremium.pl.

  2. W przypadku korzystania z formy płatności realizowanej za pośrednictwem serwisów PayU oraz przelewy24, odrębnymi administratorami danych osobowych w związku z realizacją płatności, pozostają właściciele ww. serwisów i to do nich Klient powinien kierować wszelkie zapytania, prośby oraz skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji płatności.

 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem.

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl

  2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Postanowienia końcowe.

    1. Metka Premium dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie  były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.

    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących ustaw konsumenckich.

    3. Metka Premium jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Klientom poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Klientów podane przez nich w trakcie składania Zamówienia. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

    4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2022 r.


Top
X